Trung tâm Hướng Dương Việt thực hiện mục đích nghiên cứu và tư vấn hỗ trợ cộng đồng dưới hai hình thức tổ chức hội nghị/ hội thảo và tập huấn:

Hội nghị, hội thảo nhằm mục đích chia sẻ thông tin với cộng đồng, mời gọi người tham gia hành động cho những chiến lược hoạt động lớn liên quan đến văn hóa đọc và kĩ năng sống.

- Tập huấn nhằm mục đích giúp các đối tượng cụ thể đạt được những kĩ năng cụ thể liên quan đến việc giúp trẻ phát triển văn hóa đọc và kĩ năng sống.     

 

        Trung tâm Hướng Dương Việt thực hiện tập huấn theo hướng cá thể hóa và phân hóa bằng cách thực hiện: Nội dung tập huấn theo hình thức mô-đun. Việc học tập phát triển kĩ năng chuyên môn theo phương thức hợp tác - tương tác với hai dạng hoạt động cốt lõi là tư vấn-hướng dẫnhuấn luyện theo hình thức tổ chức làm việc đội nhóm.

        Sự tập trung tối đa vào việc đáp ứng nhu cầu và mục đích thực tế của người tham dự tập huấn và đạt tốt các kết quả đầu ra đã định. Nội dung tập huấn linh hoạt, uyển chuyển tương thích với phản hồi của người học trong quá trình tập huấn.

          Trong quá trình tập huấn, chúng tôi phối hợp vận dụng nhiều phương pháp khác nhau để đa dạng kiểu thức hoạt động cho người được tập huấn, làm cho người tham dự thêm nghị lực và năng lượng trong khi tham gia tập huấn, tuyệt đối tránh tình trạng đơn điệu, tẻ nhạt:

(1) Loại phương pháp cung cấp/diễn giải thông tin;

(2) Loại phương pháp thể hiện hành vi;

(3) Loại phương pháp thể hiện thái độ;

(4) Loại phương pháp phát triển kế hoạch. 

[1].   Khảo sát nhu cầu tập huấn

[2].   Phát triển các mục tiêu tập huấn, đầu ra, đề tài, nội dung và đầu vào của một chuyên đề tập huấn

[3].   Thiết lập chương trình hoạt động và lịch/ thời gian biểu thực hiện

[4].   Cơ cấu khung hoạt động của tập huấn

[5].   Thiết kế kế hoạch tập huấn/thực hành

[6].   Xác lập các cách tiếp cận, kĩ thuật và kĩ năng thực hiện

[7].   Cách thức và tiến trình triển khai mượt mà và rút gọn các hoạt động tập huấn.

[8].   Việc theo dõi và đánh giá tập huấn.

[9].   Trao đổi, chiêm nghiệm rút kinh nghiệm về quá trình, thái độ, hành vi và sản phẩm của tập huấn.